Staff Middle

Subject Wise Teachers(Class-I to VIII)
S.No. Subject Name of the Teachers
1 English Mrs.L.Uma Rao, Mrs.Rini Sarkar, Mrs.P.Lakshmi Patnaik, Ms. Mary Rinku
2 Hindi & Dharam Shiksha Ms.Gayatri Gupta,  Mrs.Khushi Sharma, Mr.Dileep Pandey, Mr.Navdeep jaiswal, Mrs.Ritu Thakur, Mrs.N. Shylaja
3 Maths Mrs.Madhuri Singh,Mrs.Anshu Bhandari, Mr.Rajkumar, Mr.Nitish kumar dron, Mrs.Mridusmita  gauratra
4 Evs, G.K.& S.St. Mrs.Vimpy Khanna,Mrs.Dola Mukharjee, Mrs. Runa Ghuwa
5 Science Mr.Sushil Kumar Yadav, Anila Vasudewan, Ms.Geetika maurya
6 Sanskrit Mr.Dileep Pandey
7 Computer

Mr .Ricky Adwani, Mr.Dhananjay Shrivas

8 P.T. Mrs.Ranu Thapa
9 Art & Craft Mr. Dhiren Robert
Top